Pasienttransport

Noen ganger kan det være behov for pasienttransport til og fra lege. Under følger utdrag fra paragrafer som vil gjelde den gravide som har dette behovet.

For mer informasjon kan du sjekke: www.pasientreiser.no

Egenandel for reise

14. Egenandel
Ved hver enkeltreise skal pasienten betale en egenandel på kr 130,-, kr 260 tur/retur. Når pasienten benytter retten til å velge behandlingssted etter pasientrettighetsloven § 2-4, skal pasienten betale en egenandel på kr 400,- for hver enkeltreise, kr 800 tur/retur.

Det skal ikke betales egenandel

 • for ledsager
 • for barn under 16 år
 • ved reise for undersøkelse eller behandling som er en følge av yrkesskade eller krigsskade
 • ved reise for undersøkelse, behandling og kontroll av allmennfarlig smittsom sykdom
 • ved reise for innleggelse i tvungent psykisk helsevern
 • ved reise for tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon
 • ved reise for pårørende til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom som nevnt i § 11 bokstav b
 • ved reise for donor ved transplantasjon eller
 • ved overføring mellom institusjoner innad i et helseforetak.

Rett til dekking av reise

Pasientens rett til dekning av utgifter ved reise

Pasienten har rett til dekning av utgifter ved reise når hensikten med reisen er å motta helsetjeneste og reisen er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner.

Retten til dekning av utgifter ved transport faller bort dersom pasienten får tilbud om transport med transportør som er ansatt i helseforetak eller regionalt helseforetak, eller har avtale med regionalt helseforetak.

§ 3. Til hvilke helsetjenester pasienten får dekket utgifter ved reise
Pasienten har rett til dekning av utgifter ved

 • reise i forbindelse med helsetjenester som omfattes av folketrygdloven kapittel 5
 • reise i forbindelse med spesialisthelsetjenester som dekkes av et regionalt helseforetak
 • reise til familievernkontor og helsestasjon og
 • reise ved innleggelse og utskriving av sykehjem.

Folketrygdloven

§ 5-12. Jordmorhjelp
Trygden yter stønad til dekning av utgifter til kontrollundersøkelser under svangerskap som utføres av jordmor. Stønad ytes bare dersom jordmor har avtale om driftstilskott med kommunen eller er ansatt i kommunen, jf. kommunehelsetjenesteloven § 5-1. Trygden dekker nødvendige utgifter til jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon. Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, herunder om stønadssatser. Endret ved lov 28 nov 2003 nr. 97 (i kraft 1 mai 2004 iflg. res. 16 april 2004 nr. 628).

Sykdom og fravær i svangerskapet

Sykdom og fravær i svangerskapet følger de samme reglene som fravær hos ikke-gravide.

Ved sykmelding må man ha jobbet i minst 4 uker i en jobb før man kan bli sykmeldt.

Oppfølging skjer etter  4 ukers sykmelding hvor arbeidstager har et møte med arbeidsgiver for å utarbeide en plan. Her er det viktig med god kommunikasjon og å gjøre arbeidsgiver innblikk i hva situasjonen dreier seg om.

Hvis man ikke kan møte selv kan man evt sende et familiemedlem til disse avtalene for å ta seg av det praktiske.

Innen 7 uker skal man ha de første dialogmøtet med arbeidsgiver, arbeidsgiver trenger ikke å holde dette møtet om han føler det  er lite hensiktsmessig.

Etter 8 uker vurderer NAV og den som sykmelder om du kan jobbe delvis eller med  tilrettelagt arbeid.

Innen 6 mnd er dialogmøte 2 mellom arbeidsgiver, den som sykmeldte deg og NAV.

For de som er frilanser, selvstendig næringsdrivende eller arbeidsledig er nærmeste kontaktpunkt NAV, hvor man blir kalt inn 8 uker ut i en sykmelding for dialogmøte

– Det viktigste er at man ikke må føle seg presset tilbake i jobb. Dette er en midlertidig situasjon, men for mange er det å jobbe vanskelig eller umulig mens det pågår.

Problemer etter fødsel

Forskjellige problemer kan oppstå etter et langt og slitsomt svangerskap, og det kan være at mor trenger ekstra hjelp hjemme med barnet en første tiden for å komme seg til hektene igjen.

Hvis mor er såpass dårlig etter fødsel at hun ikke klarer å ta seg av barnet alene, kan far søke om å ta over permisjonen til moren.

NAV trenger da en sykmelding fra legen, og en skriftlig bekreftelse signert av legen om at mor er avhengig av hjelp for å ta seg av barnet i den perioden.

Disse to papirene skal gis til NAV sammen med et søknadsark om foreldrepenger fra NAV (det samme skjemaet man bruker ved søknad om foreldrepenger når man fordeler permisjonen, skjema:  NAV 14-05.09 ) På dette arket står det under «far skal ta ut foreldrepenger utover fedrekvote» en del alternativer. Under her ligger alternativet at barnets mor er syk.